WELCOME TO OUR COMPANY

          บริษัท รอยัลสตีลอินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อนทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งดำเนินการผลิตแบบครบวงจรภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอังกฤษโดยมาตรฐานสหรัฐอเมริกาภายใต้เครื่องหมายการค้า “RSI”และมาตรฐานอังกฤษภายใต้เครื่องหมายการค้า “BURN”

          บริษัทฯสามารถก้าวไปสู่ตลาดโลก ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ทั่วโลกต่างยอมรับและเชื่อมั่นในการรักษาระดับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราส่วนร้อยละ 40 สำหรับตลาดภายในประเทศ และร้อยละ 60 สำหรับตลาดต่างประเทศ

          ปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตของเรา มุ่งเน้นคุณภาพและคัดสรรวัตถุดิบเกรดเอในทุกขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกสู่ตลาดมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล